Privacyverklaring

Versie 01-05-2018

 

SecondLife Inkjets BV, gevestigd aan de Markweg 15, 2153PG te Nieuw Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

 

SecondLife Inkjets

Markweg 15

2153PG Nieuw Vennep

+31 252 68 10 02

https://www.secondlife-inkjets.nl

info@secondlife-inkjets.nl

 


Persoonsgegevens die wij verwerken

 

SecondLife Inkjets BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@secondlife-inkjets.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

SecondLife Inkjets BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- SecondLife Inkjets BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

SecondLife Inkjets BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SecondLife Inkjets BV) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

SecondLife Inkjets BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

-      Vanwege de Belastingwet zijn wij verplicht uw (zakelijke) basisgegevens en eventuele persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam & e-mailadres) van de contactpersoon welke verantwoordelijk is voor de (financiële) afhandeling van uw bestellingen 7 jaar te bewaren.

-      De schriftelijke (zowel geschreven als digitaal) communicatie wordt bewaard zolang als dat de samenwerking stand houdt. Twee jaar nadat de samenwerking schriftelijk wordt beëindigd zullen wij alle correspondentie vernietigen waarin uw persoonsgegevens zijn te herleiden.

-      Wanneer u schriftelijk contact met ons opneemt zonder dat er een actieve samenwerking bestaat zullen wij uw gegevens bewaren tot maximaal 8 weken nadat er een antwoord is gegeven op uw verzoek. (Onder een verzoek verstaan we; vragen, klachten, opmerkingen, sollicitaties of gerichte marketing)

-      Wanneer een van onze klanten ons verzoekt om, in opdracht van hen, producten bij u af te laten leveren zullen wij uw gegevens enkel gebruiken om de leveringsopdracht uit te voeren. Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

SecondLife Inkjets BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SecondLife Inkjets BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

SecondLife Inkjets BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SecondLife Inkjets BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@secondlife-inkjets.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SecondLife Inkjets BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

SecondLife Inkjets BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@secondlife-inkjets.nl

Search engine powered by ElasticSuite